Mọi người cho mình hỏi, làm sao để gọi giá trị của Advanced Custom Fields ra trong bài viết vậy

Câu hỏi:
Mọi người cho mình hỏi, làm sao để gọi giá trị của Advanced Custom Fields ra trong bài viết vậy. Xin cảm ơn.
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Mọi người cho mình hỏi, làm sao để gọi giá trị của Advanced Custom Fields ra trong bài viết vậy | Facebook