Mọi người cho mình hỏi ! Cái VPS Ubuntu 20.4 đang chạy Wordpress của mình nó báo thế này : * Kubernetes 1.19 is out! Get it in one command with: sudo snap install microk8s --channel=1.19 --classic

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho mình hỏi !

Cái VPS Ubuntu 20.4 đang chạy Wordpress của mình nó báo thế này :