Mọi người cho hỏi code này đúng chưa khi dung Advanced Custom Fields PRO image, mình dùng nhưng không hiển thị được <?php $logo = get_field('logo', 'option'); ?> <img src="<?php echo $logo; ?>" alt="Anh logo">

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho hỏi code này đúng chưa khi dung Advanced Custom Fields PRO image, mình dùng nhưng không hiển thị được

<?php $logo = get_field('logo', 'option'); ?>

Anh logo

Nguồn: Redirecting...