Mọi người cho em hỏi web Wordpress của em phần Crawl Depth nó lộn tùng xèo cả lên. Thì em sửa như thế nào ah? Hoặc có ai chỉnh được cái này không?

Câu hỏi từ Group FB:
Mọi người cho em hỏi web Wordpress của em phần Crawl Depth nó lộn tùng xèo cả lên. Thì em sửa như thế nào ah? Hoặc có ai chỉnh được cái này không?
Nguồn: Redirecting...