Mình muốn mỗi khi web có bài viết mới sẽ tự động gữi mail đến khách hàng thì dùng plugin nào nhỉ. (Chỉ gữi mail đối với bài post mới, còn khi có sản phẩm mới sẽ không gữi)

Mình muốn mỗi khi web có bài viết mới sẽ tự động gữi mail đến khách hàng thì dùng plugin nào nhỉ. (Chỉ gữi mail đối với bài post mới, còn khi có sản phẩm mới sẽ không gữi)
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mình muốn mỗi khi web có bài viết mới sẽ tự động gữi mail đến khách hàng thì dùng plugin nào nhỉ.
(Chỉ gữi mail đối với bài post mới, còn khi có sản phẩm mới sẽ không gữi)
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/699053484128879/