Mình muốn cào lại bài của một web đã không còn tồn tại thông qua archive

Câu hỏi:
Mình muốn cào lại bài của một web đã không còn tồn tại thông qua archive.org, bao gồm bài viết và hình ảnh(nếu còn).
Bạn nào làm được ib báo giá giùm mình nhé.
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Mình muốn cào lại bài của một web đã không còn tồn tại thông qua archive.org, bao gồm bài viết và hình ảnh(nếu còn)