Mình đang cần tìm bạn sửa 2 plugin

Câu hỏi:
Mình đang cần tìm bạn sửa 2 plugin:

  1. printfriendly hiện bị lỗi hiện author đã ẩn nhưng không hiển thị ngày xuất bản
  2. Giao diện lại plugin Vbee
    Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Mình đang cần tìm bạn sửa 2 plugin: