Mình cần 1 hệ thống sinh web dạng kiểu này

Câu hỏi:
Site: Mau web - Website thiết bị công nghiệp | WebPhuKhang.com
Mình cần 1 hệ thống sinh web dạng kiểu này
Bác nào có ping mình cái thanks
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Site: https://webphukhang.com/xem-thuc-te-mau-web/Website-thiet-bi-cong-nghiep-00000906