Mấy bác cho e hỏi chút : Có cách nào thêm 1 ảnh Popup vào các Chap bài viết mình muốn ko mấy bác : Ví dụ như nó sẽ chỉ hiện ở các Chương chia hết cho 10 hoặc chia hết cho 5

Mấy bác cho e hỏi chút : Có cách nào thêm 1 ảnh Popup vào các Chap bài viết mình muốn ko mấy bác : Ví dụ như nó sẽ chỉ hiện ở các Chương chia hết cho 10 hoặc chia hết cho 5
0

Câu hỏi từ Group FB:
Mấy bác cho e hỏi chút : Có cách nào thêm 1 ảnh Popup vào các Chap bài viết mình muốn ko mấy bác : Ví dụ như nó sẽ chỉ hiện ở các Chương chia hết cho 10 hoặc chia hết cho 5
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/674710363229858/