Mã ngắn để xuất các trường tùy chỉnh ACF trong Beaver Themer

Bạn có muốn xuất giá trị trường tùy chỉnh ACF theo cách thủ công bằng cách sử dụng mã ngắn trong bố cục Beaver Builder không? Theo mặc định, các mô-đun trong Beaver Builder cho phép bạn kết nối với các trường tùy chỉnh cụ thể mà bạn chọn bằng các quy trình nhấp chuột đơn giản. Tuy nhiên, đối với một cách tiếp cận tùy chỉnh hơn nữa, bạn có thể xuất các giá trị trường tùy chỉnh theo cách thủ công bằng cách sử dụng các mã ngắn dễ dàng.

Ví dụ về mã ngắn cho ACF & Themer

Trong shortcode sau, resource_url là tên trường tùy chỉnh và Url là loại trường tùy chỉnh được chọn trong cài đặt ACF. Bạn có thể thay đổi loại trường và tên trường tùy chỉnh được sử dụng trong thiết lập và giá trị đầu ra của mình cho phù hợp.

[wpbb post:acf type='Url' name='resource_url']

Điều này rất hữu ích khi bạn muốn tạo vòng lặp bài đăng tùy chỉnh bằng cách sử dụng mô-đun Beaver Builder Posts. Chỉ cần chuyển sang tùy chọn bố cục tùy chỉnh và sử dụng shortcode thủ công để xuất (các) giá trị trường tùy chỉnh trong vòng lặp bài đăng.