Lỗi ZeroSSL khi cài ssl

.acme.sh cập nhật lên version 3 nên đã sử dụng ZeroSSL làm mặc định.

Khi bạn cài SSL bị lỗi thì chạy lệnh này nhé

/root/.acme.sh/acme.sh --set-default-ca --server letsencrypt