Làm thế nào để thay đổi liên kết thông tin tác giả trong bài đăng blog?

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi liên kết tác giả mặc định bằng liên kết tùy chỉnh.

Thay đổi liên kết cho tất cả các tác giả

/**
 * Changing the author link for Blog post
 *
 * @copyright 2019 PaulChinmoy.com
 * @author Paul Chinmoy
 */
add_filter( 'author_link', 'paulc_change_author_link', 10, 3 );
function paulc_change_author_link( $link, $author_id, $author_nicename ) {
	global $post;
	if( 'post' == get_post_type( $post ) ) {
		return home_url( '/' );
	}
	return $link;
}

Thay đổi liên kết của một tác giả cụ thể

Tôi chỉ thay đổi liên kết cho một tác giả cụ thể. Kiểm tra đoạn mã PHP bên dưới:
/**
 * Changing the author link for Blog post
 *
 * @copyright 2019 PaulChinmoy.com
 * @author Paul Chinmoy
 */
add_filter( 'author_link', 'paulc_change_author_link', 10, 3 );
function paulc_change_author_link( $link, $author_id, $author_nicename ) {
	global $post;
	//* Changing the link of that author whose author ID is 23
	//* You will replace the ID 23 with your author ID
	if( 'post' == get_post_type( $post ) && 23 == $author_id ) {
		return home_url( '/' );
	}
	return $link;
}