Làm thế nào để chỉ hiển thị một hình ảnh nổi bật nếu nó đã được đặt trong bài đăng?

Thông thường genesis_get_image() là tìm nạp hình ảnh đầu tiên nếu bạn không đặt bất kỳ hình ảnh nổi bật nào cho bài đăng của mình. Nhưng đôi khi chúng tôi không muốn tùy chọn mặc định này. Sử dụng mã đơn giản này, bạn có thể vô hiệu hóa điều này:

add_filter( 'genesis_get_image_default_args', 'gd_show_only_assigned_featured_image' );
function gd_show_only_assigned_featured_image( $args ){
  $args['fallback'] = 'no-attachment'; // By Default it is 'first-attached'
  return $args;
}