Kiểm tra đạo văn tự động

Đạo văn là hành động biến lời nói hoặc ý tưởng của người khác thành của bạn, dù có hoặc không có sự cho phép của người đó, bằng cách lồng ghép chúng vào tác phẩm của bạn mà không công nhận tác giả gốc.

Tập lệnh này có thể khá hữu ích khi bạn muốn kiểm tra đạo văn giữa hai tệp.

from difflib import SequenceMatcher
def plagiarism_checker(f1,f2):
  with open(f1,errors="ignore") as file1,open(f2,errors="ignore") as file2:
    f1_data=file1.read()
    f2_data=file2.read()
    res=SequenceMatcher(None, f1_data, f2_data).ratio()
    
print(f"These files are {res*100} % similar")
f1=input("Enter file_1 path: ")
f2=input("Enter file_2 path: ")
plagiarism_checker(f1, f2)