Hủy đăng ký phần 'Nhận xét và Theo dõi lại' trong quản trị viên

Xóa ‘Nhận xét và Theo dõi lại’ khỏi trang Cài đặt & Tùy chỉnh Chủ đề Genesis.

// Removing it from Genesis Theme Settings page
if (is_admin()) :
  function remove_genesis_comments_trackbacks_settings($pagehook) {
  	remove_meta_box( 'genesis-theme-settings-comments', $pagehook, 'main' ); 
  }
  add_action( 'genesis_theme_settings_metaboxes' , 'remove_genesis_comments_trackbacks_settings');
endif;
// Removing it from Customizer page
add_action( 'customize_register', 'gd_remove_customize_section', 20 );
function gd_remove_customize_section($wp_customize){
  $wp_customize->remove_section( 'genesis_comments');
}

Tất cả mã sẽ đi trong tệp functions.php.