Hướng dẫn Xóa nhanh bài viết, sản phẩm từ Admin Bar

Hướng dẫn Xóa nhanh bài viết, sản phẩm từ Admin Bar
0

Xin chào các bạn,

Đầu năm tặng các bạn 1 thủ thuật nhỏ nhưng rất tiện cho người sử dụng (đặc biệt là làm biếng như Ad)

Các làm như sau, chèn đọc code sau vào functions.php của theme

// Dev by WPVNTeam
function wpvnteam_add_admin_bar_trash_delete_menu() {
  global $wp_admin_bar;
  if ( !is_super_admin() || !is_admin_bar_showing() )
    return;
  $current_object = get_queried_object();
  if ( empty($current_object) )
    return;
  if ( !empty( $current_object->post_type ) &&
  ( $post_type_object = get_post_type_object( $current_object->post_type ) ) &&
  current_user_can( $post_type_object->cap->edit_post, $current_object->ID )
  ) {
    $wp_admin_bar->add_menu(
      array( 'id' => 'trash',
    		'title' => '<span class="dashicons dashicons-trash" style="font: normal 18px/1 \'dashicons\';-webkit-font-smoothing: antialiased;  padding-right: 6px; margin-top: 6px;"></span> '.__( 'Move to Trash'),
        'href' => get_delete_post_link($current_object->term_id)
      )
    );
    $wp_admin_bar->add_menu(
      array( 'id' => 'delete',
    		'title' => '<span class="dashicons dashicons-no" style="font: normal 18px/1 \'dashicons\';-webkit-font-smoothing: antialiased;  padding-right: 6px; margin-top: 6px;"></span> '.__( 'Delete Permanently'),
        'href' => wp_nonce_url( get_bloginfo('url') . "/wp-admin/post.php?post=" . $current_object->ID.
"&amp;action=delete", 'delete-post_' . $current_object->ID) 
      )
    );
  }
}
add_action( 'admin_bar_menu', 'wpvnteam_add_admin_bar_trash_delete_menu', 100 );

Sau khi chèn xong, bạn sẽ được thành quả như sau:

Ưu điểm: Click 1 phát vào sọt rác, hoặc xóa vĩnh viễn
Nhược điểm: Chuyển sang trang 404 sau khi xóa.

Chúc các bạn thành công :100:

1 Like