Hướng dẫn thêm UX Menu Icon tại các vị trí khác của theme Flatsome

Hướng dẫn thêm UX Menu Icon tại các vị trí khác của theme Flatsome
0


Mục đích:

  1. Tạo các icon chuyên mục tại Menu Widget
  2. Tạo các icon map / hotline / email tại Menu Footer

Bạn chèn đoạn code sau vào file functions.php của theme

add_filter('wp_nav_menu_args', 'wpex_ux_menu_icon');
add_filter('widget_nav_menu_args', 'wpex_ux_menu_icon');
function wpex_ux_menu_icon($args) {
   return array_merge( $args, array(
	  'walker' => new FlatsomeNavDropdown(),
   ) );
}

Chúc các bạn thành công :smiley:

Vui lòng ghi rõ nguồn WPVNTEAM khi trích dẫn lại thông tin

2 Likes

Xin quá, thank add