Hướng dẫn thêm placeholder tại trang đăng nhập WordPress

Bạn hãy chèn đoạn mã sau vào file functions.php của theme đang sử dụng

add_action('login_head', 'wpex_custom_login_scripts', 1);
function wpex_custom_login_scripts()
{
  echo '<script>
      document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) { 
        document.getElementById("user_login").placeholder="'.__("Username / Email").'";
        document.getElementById("user_pass").placeholder="'.__("Password").'";
      })
    </script>';
}
5 Likes

Xịn quá sốp ơi

ai chỉ em với ạ em làm không được

Ok đấy

1 Like

Dùng cho theme nào cũng được phải không ad ơi :stuck_out_tongue:

1 Like