Hướng dẫn thêm bớt Role của WordPress

Hướng dẫn thêm bớt Role của WordPress
0

1. Cách xoá Role của WordPress:

Bạn có thể sử dụng mã remove_role() để xoá Role của WordPress.
Hãy chèn code sau vào file functions.php của theme chính.

remove_role( 'subscriber' );
remove_role( 'editor' );
remove_role( 'contributor' );
remove_role( 'author' );

Ảnh minh hoạ
image

2. Cách thêm Role của WordPress:

Tương tự chèn vào functions.php của theme đoạn mã sau:

add_role('newbie', __(
'Newbie'),
array(
'read' => true, // Allows a user to read
'create_posts' => true, // Allows user to create new posts
'edit_posts' => true, // Allows user to edit their own posts
)
);

image

Chúc các bạn thành công :slight_smile:

1 Like