Hướng dẫn thay thế Load More mặc định của Flatsome bằng WordPress Infinite Scroll – Ajax Load More

Hướng dẫn thay thế Load More mặc định của Flatsome bằng WordPress Infinite Scroll – Ajax Load More
0

Xin chào các bạn, mình là Ad @COP đây.

Hôm nay, mình sẽ viết tiếp câu chuyện:

Để giải quyết vấn đề trên chúng ta lần lượt làm như sau:

Bước 1: Cài đặt Plugin WordPress Infinite Scroll – Ajax Load More (Bản free đã khá đầy đủ)

Bước 2: Cấu hình các tham số lại cho phù hợp với theme

<?php
/**
 * The template for displaying product content within loops
 *
 * This template can be overridden by copying it to yourtheme/woocommerce/content-product.php.
 *
 * HOWEVER, on occasion WooCommerce will need to update template files and you
 * (the theme developer) will need to copy the new files to your theme to
 * maintain compatibility. We try to do this as little as possible, but it does
 * happen. When this occurs the version of the template file will be bumped and
 * the readme will list any important changes.
 *
 * @see   https://docs.woocommerce.com/document/template-structure/
 * @package WooCommerce/Templates
 * @version 3.6.0
 */

defined( 'ABSPATH' ) || exit;

global $product;

// Ensure visibility.
if ( empty( $product ) || ! $product->is_visible() ) {
	return;
}

// Check stock status.
$out_of_stock = get_post_meta( $post->ID, '_stock_status', true ) == 'outofstock';

// Extra post classes.
$classes  = array();
$classes[] = 'product-small';
$classes[] = 'col';
$classes[] = 'has-hover';

if ( $out_of_stock ) $classes[] = 'out-of-stock';

?>

<div <?php fl_woocommerce_version_check( '3.4.0' ) ? wc_product_class( $classes, $product ) : post_class( $classes ); ?>>
	<div class="col-inner">
	<?php do_action( 'woocommerce_before_shop_loop_item' ); ?>
	<div class="product-small box <?php echo flatsome_product_box_class(); ?>">
		<div class="box-image">
			<div class="<?php echo flatsome_product_box_image_class(); ?>">
				<a href="<?php echo get_the_permalink(); ?>">
					<?php
						/**
						 *
						 * @hooked woocommerce_get_alt_product_thumbnail - 11
						 * @hooked woocommerce_template_loop_product_thumbnail - 10
						 */
						do_action( 'flatsome_woocommerce_shop_loop_images' );
					?>
				</a>
			</div>
			<div class="image-tools is-small top right show-on-hover">
				<?php do_action( 'flatsome_product_box_tools_top' ); ?>
			</div>
			<div class="image-tools is-small hide-for-small bottom left show-on-hover">
				<?php do_action( 'flatsome_product_box_tools_bottom' ); ?>
			</div>
			<div class="image-tools <?php echo flatsome_product_box_actions_class(); ?>">
				<?php do_action( 'flatsome_product_box_actions' ); ?>
			</div>
			<?php if ( $out_of_stock ) { ?><div class="out-of-stock-label"><?php _e( 'Out of stock', 'woocommerce' ); ?></div><?php } ?>
		</div><!-- box-image -->

		<div class="box-text <?php echo flatsome_product_box_text_class(); ?>">
			<?php
				do_action( 'woocommerce_before_shop_loop_item_title' );

				echo '<div class="title-wrapper">';
				do_action( 'woocommerce_shop_loop_item_title' );
				echo '</div>';


				echo '<div class="price-wrapper">';
				do_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item_title' );
				echo '</div>';

				do_action( 'flatsome_product_box_after' );

			?>
		</div><!-- box-text -->
	</div><!-- box -->
	<?php do_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item' ); ?>
	</div><!-- .col-inner -->
</div><!-- col -->

Bước 3: Xác nhận Catalog Layout bạn đang sử dụng trong theme Flatsome (Ví dụ bài này Ad dùng Off Canvas
image

Bước 4: Bạn tạo thêm file trong mục theme-child/woocommerce/layouts/category-off-canvas.php với đoạn mã sau (mục đích thay thế giao diện mặc định của theme gốc) :

<div class="row category-page-row">

  	<div class="col large-12">
  	<?php
  	do_action('flatsome_products_before');

  	/**
  	* Hook: woocommerce_before_main_content.
  	*
  	* @hooked woocommerce_output_content_wrapper - 10 (outputs opening divs for the content)
  	* @hooked woocommerce_breadcrumb - 20 (FL removed)
  	* @hooked WC_Structured_Data::generate_website_data() - 30
  	*/
  	do_action( 'woocommerce_before_main_content' );

  	?>

  	<?php
  	/**
  	 * Hook: woocommerce_archive_description.
  	 *
  	 * @hooked woocommerce_taxonomy_archive_description - 10
  	 * @hooked woocommerce_product_archive_description - 10
  	 */
  	do_action( 'woocommerce_archive_description' );
  	?>

  	<?php

  	if ( fl_woocommerce_version_check( '3.4.0' ) ? woocommerce_product_loop() : have_posts() ) {

  		/**
  		 * Hook: woocommerce_before_shop_loop.
  		 *
  		 * @hooked wc_print_notices - 10
  		 * @hooked woocommerce_result_count - 20 (FL removed)
  		 * @hooked woocommerce_catalog_ordering - 30 (FL removed)
  		 */
  		do_action( 'woocommerce_before_shop_loop' );

  		woocommerce_product_loop_start();

  		if ( wc_get_loop_prop( 'total' ) ) {
  			echo do_shortcode('[ajax_load_more woocommerce="true" container_type="div" css_classes="woocommerce columns-4" transition_container_classes="products row row-small large-columns-4 medium-columns-3 small-columns-2" ]');
  		}

  		woocommerce_product_loop_end();

  		/**
  		 * Hook: woocommerce_after_shop_loop.
  		 *
  		 * @hooked woocommerce_pagination - 10
  		 */
  		do_action( 'woocommerce_after_shop_loop' );
  	} else {
  		/**
  		 * Hook: woocommerce_no_products_found.
  		 *
  		 * @hooked wc_no_products_found - 10
  		 */
  		do_action( 'woocommerce_no_products_found' );
  	}
  	?>

  	<?php
  	/**
  	 * Hook: flatsome_products_after.
  	 *
  	 * @hooked flatsome_products_footer_content - 10
  	 */
  	do_action( 'flatsome_products_after' );
  	/**
  	 * Hook: woocommerce_after_main_content.
  	 *
  	 * @hooked woocommerce_output_content_wrapper_end - 10 (outputs closing divs for the content)
  	 */
  	do_action( 'woocommerce_after_main_content' );
  	?>

  	</div><!-- col-fit -->

  	<div id="shop-sidebar" class="mfp-hide">
  		<div class="sidebar-inner">
  			<?php
  			 $no_widgets_msg = '<p>You need to assign Widgets to <strong>"Shop Sidebar"</strong> in <a href="'.get_site_url().'/wp-admin/widgets.php">Appearance > Widgets</a> to show anything here</p>';
  			 if(is_active_sidebar('shop-sidebar')) { dynamic_sidebar('shop-sidebar'); } else{ echo $no_widgets_msg; }
  			?>
  		</div><!-- .sidebar-inner -->
  	</div><!-- large-3 -->
</div>

Bạn có thể thay thế dòng code bên trên cho phù hợp với cấu hình của bạn

echo do_shortcode('[ajax_load_more woocommerce="true" container_type="div" css_classes="woocommerce columns-4" transition_container_classes="products row row-small large-columns-4 medium-columns-3 small-columns-2" ]');

Demo theme Flatsome:

Demo theme mặc định Storefront:
https://examples.connekthq.com/woocommerce/shop/

Bài viết trên hướng dẫn tối ưu hoá WordPress Infinite Scroll – Ajax Load More dành riêng cho theme Flatsome, đối với các theme khác bạn có thể tham khảo thêm tài liệu hướng dẫn:

Vui lòng ghi rõ nguồn WordPressVN.COM khi phát hành lại thông tin này.
Chúc các bạn thành công. :star_struck:

1 Like

Rất chất lượng :smiley: mà em chưa test .

Em cài hết theo hướng dẫn rồi nhưng không biết kết quả nó sẽ hiển thị ở phần nào, như thế nào trên website của em :smiley: