Hướng dẫn tạo button rung lắc bằng CSS nhằm tăng tương tác

Chèn đoạn mã css vào theme bạn đang sử dụng:


@-webkit-keyframes pulse {
  0% {
    -webkit-transform: scale(1);
    transform: scale(1)
  }
  50% {
    -webkit-transform: scale(1.1);
    transform: scale(1.1)
  }
  100% {
    -webkit-transform: scale(1);
    transform: scale(1)
  }
}

@keyframes pulse {
  0% {
    -webkit-transform: scale(1);
    -ms-transform: scale(1);
    transform: scale(1)
  }
  50% {
    -webkit-transform: scale(1.1);
    -ms-transform: scale(1.1);
    transform: scale(1.1)
  }
  100% {
    -webkit-transform: scale(1);
    -ms-transform: scale(1);
    transform: scale(1)
  }
}
.pulse {
  -webkit-animation-name: pulse;
  animation-name: pulse
}
.button {
  transition: all 150ms linear 0s;
  animation-name: pulse;
  -webkit-animation-name: pulse;
  animation-delay: 1s;
  -webkit-animation-delay: 1s;
  animation-duration: 1s;
  -webkit-animation-duration: 1s;
  animation-iteration-count: infinite;
  -webkit-animation-iteration-count: infinite;
}

Nếu bạn đang dùng theme Flatsome, mặc định các button sẽ đều rung lắc, còn nếu bạn đang sử dụng theme khác hãy thêm class=“button” vào vị trí mong muốn.

Chúc bạn thành công