Hướng dẫn sửa lỗi Trường “itemListElement” bị thiếu Search Google

Để sửa được lỗi này ta chỉ cần thêm đoạn sau vào các thẻ trong breadcrumb.

Cách 1: Thêm một đoạn code JSON-LD

<script type="application/ld+json">
{
"@context": "http://schema.org",
"@type": "BreadcrumbList",
"itemListElement": [{
"@type": "ListItem",
"position": 1,
"name": "Books",
"item": "https://example.com/books"
},
{
"@type": "ListItem",
"position": 2,
"name": "Science Fiction",
"item": "https://example.com/sciencefiction"
},
{
"@type": "ListItem",
"position": 3,
"name": "Award Winners",
"item": "https://example.com/books/sciencefiction/awardwinners"
}]
}
</script>

Cách 2 : Chuyển đổi HTML breadcrumb của bạn theo cấu trúc RDFa

<ol vocab="http://schema.org/" typeof="BreadcrumbList">
<li property="itemListElement" typeof="ListItem">
<a property="item" typeof="WebPage"
href="https://example.com/books">
<span property="name">Books</span></a>
<meta property="position" content="1">
</li>
›
<li property="itemListElement" typeof="ListItem">
<a property="item" typeof="WebPage"
href="https://example.com/books/sciencefiction">
<span property="name">Science Fiction</span></a>
<meta property="position" content="2">
</li>
›
<li property="itemListElement" typeof="ListItem">
<a property="item" typeof="WebPage"
href="https://example.com/books/sciencefiction/awardwinnders">
<span property="name">Award Winners</span></a>
<meta property="position" content="3">
</li>
</ol>

Cách 3 : Chuyển đổi HTML breadcrumb của bạn theo cấu trúc Microdata

<ol itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">
<li itemprop="itemListElement" itemscope
itemtype="http://schema.org/ListItem">
<a itemtype="http://schema.org/Thing"
itemprop="item" href="https://example.com/books">
<span itemprop="name">Books</span></a>
<meta itemprop="position" content="1" />
</li>
›
<li itemprop="itemListElement" itemscope
itemtype="http://schema.org/ListItem">
<a itemtype="http://schema.org/Thing"
itemprop="item" href="https://example.com/books/sciencefiction">
<span itemprop="name">Science Fiction</span></a>
<meta itemprop="position" content="2" />
</li>
›
<li itemprop="itemListElement" itemscope
itemtype="http://schema.org/ListItem">
<a itemtype="http://schema.org/Thing"
itemprop="item" href="https://example.com/books/sciencefiction/ancillaryjustice">
<span itemprop="name">Ancillary Justice</span></a>
<meta itemprop="position" content="3" />
</li>
</ol> 

Tham khảo thêm chi tiết tại:

Nguồn: Hướng dẫn sửa lỗi Trường “itemListElement” bị thiếu Search Google – Share Tốt