Hướng dẫn sử dụng Plugin Live Preview PRO (EXtra Demo)

Các chức năng chính của Plugin Live Preview PRO

 1. Use Advanced Custom Fields [Field Name: live_preview] - Mặc định plugin sẽ tạo field, nếu bạn muốn custom theo sở thích có thể sử dụng ACF để tạo field mang tên “live_preview”
 2. URL Decode [Enable Iframe] - Mã hoá đường dẫn (Nên bật)
 3. Live Preview Page to Homepage - Logo chuyển hướng về trang chủ
 4. Live Preview Page [slug]: preview - Đường dẫn của trang, vd: web . com/preview/
 5. Logo - Đường dẫn Logo của bạn (hỗ trợ gif, jpg, png …)
 6. Add to Cart - Thêm nút cho vào Giỏ hàng của trang Live Preview
 7. WooCommerce Shop, Category, Tag Page [Hook] - Vị trí hook của trang Shop, Category, Tag Page
 8. WooCommerce Single Product Page [Hook] - Vị trí hook của Single Product

Chức năng phụ kèm theo Live Chat Online

 1. Phone
 2. Zalo
 3. Email
 4. Facebook Fanpage
 5. Facebook Chat
 6. Tawkto
 7. Floating Chat - Bật / tắt Live Chat
 8. Show All Page - Hiển thị Live Chat tại tất cả các trang

Demo tại: Shop - UX Flat
Mua tại: https://go.wpvnteam.com/downloads/live-preview-pro/

Một số hình ảnh minh hoạ