Hướng dẫn lấy ảnh đại diện của Youtube Video

Chào các bợn, nay dự án bé bé nó cần lấy luôn hình đại diện từ Youtube. Nhớ ra mình là ấy ấy trên Room nên copy lên đây luôn cho Ae nào lỡ tay vào đây thì copy sài luôn nha.

Trong đó: TAO_API_KEY là APIKEY các bác vào google tạo và bỏ vào nhé
dN4Hxs-oygU : Đoạn mã code sau cùng từ link youtube sau dấu ?v=

Và dưới đây là code của em nó.

$data = file_get_contents(“https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos?key=TAO_API_KEY&part=snippet&id=dN4Hxs-oygU”);

$json = json_decode($data); echo $youtubeImg = $json->items[0]->snippet->thumbnails->standard->url;

Biến standard thì có thể thay bằng các text sau để có các size hình khác nè.

  • default
  • standard
  • medium
  • high
  • maxres

Xong nè

Lấy thumb cần gì api.
https://img.youtube.com/vi/VIDEO_ID/hqdefault.jpg
https://img.youtube.com/vi/VIDEO_ID/mqdefault.jpg
https://img.youtube.com/vi/VIDEO_ID/sddefault.jpg
https://img.youtube.com/vi/VIDEO_ID/maxresdefault.jpg

2 Likes

ohm, có nhiều cách xử lý, mỗi người mỗi kiểu học hỏi lẫn nhau bác ợ . ^^