Hướng dẫn kiểm tra số điện thoại Việt nam trên Plugin Contact form 7

Hướng dẫn kiểm tra số điện thoại Việt nam trên Plugin Contact form 7
0
function custom_filter_wpcf7_is_tel( $result, $tel ) { 
  $result = preg_match( '/^(0|\+84)(\s|\.)?((3[2-9])|(5[689])|(7[06-9])|(8[1-689])|(9[0-46-9]))(\d)(\s|\.)?(\d{3})(\s|\.)?(\d{3})$/', $tel );
  return $result; 
}

add_filter( 'wpcf7_is_tel', 'custom_filter_wpcf7_is_tel', 10, 2 );
1 Like