Hướng dẫn dịch chuỗi trong theme flatsome

Chèn đoạn code sau vào file functions.php hoặc vào bất cứ 1 file nào khác vào include nó vào trong file functions.php.

Chèn đoạn code sau:

/**
 * Code goes in theme functions.php
 *
 * My quick custom translations or text changes.
 */
add_filter( 'gettext', function ( $strings ) {
  /**
   * Holding translations/changes.
   * 'to translate' => 'the translation or rewording'
   */
  $text = array(
    'Related products' => 'Customers Also Viewed',
    'Something else'  => 'Translate/Change',
  );
  $strings = str_ireplace( array_keys( $text ), $text, $strings );
  return $strings;
}, 20 );

Thay các string cần dịch ở trong biến $text như mẫu. Vậy là ok.