Hướng dẫn dịch child theme cho wordpress

Như bình thường theme gốc luôn có file ngôn ngữ rồi. Chúng ta dịch file đó sang ngôn ngữ cần là được.

Nhưng đôi khi ở trong child theme cần code thêm nhiều chức năng mà muốn dịch các text-domain của mình thì làm như thế nào.

Dùng phần mềm Poedit để quét chuỗi và dịch nó thành file .po và …mo. Sau đó upload lên thư mục /languages ở trong child theme

Chèn đoạn code sau vào file functions.php

add_action( 'after_setup_theme', 'FlatsomeChildLoadTextDomain' );
function FlatsomeChildLoadTextDomain(){
load_theme_textdomain( 'flatsome', get_stylesheet_directory().'/languages/flatsome' );
load_child_theme_textdomain( 'web99', get_stylesheet_directory().'/languages' );
}

Vậy là ok.