Hướng dẫn chèn Backlink tại tất cả các website do bạn quản lý bằng File Javascript

Hướng dẫn chèn Backlink tại tất cả các website do bạn quản lý bằng File Javascript
0

Xin chào các bạn,

Theo như yêu cầu của bạn Khanh Hong Nguyen tại Group https://www.facebook.com/groups/backlinkvietnam/

Bước 1: Chúng ta tạo 1 danh sách tất cả các website hiện đang quản lý, dòng code như sau (Ở đây Ad ví dụ 2 web)

<a href="https://web1.com/" title="Tieu de web 1" target="_blank" rel="noopener">web 1</a>
<a href="https://web2.com/" title="Tieu de web 2" target="_blank" rel="noopener">web 2</a>

Bước 2: Truy cập:
http://www.howtocreate.co.uk/tutorials/jsexamples/syntax/prepareInline.html

Copy nội dung bên trên vào để chuyển từ HTML -> Javascript, thành quả sẽ được đoạn mã sau:

var myVariable = '<a href=\"https:\/\/web1.com\/\" title=\"Tieu de web 1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">web 1<\/a>\n<a href=\"https:\/\/web2.com\/\" title=\"Tieu de web 2\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">web 2<\/a>';

Bước 3: Tạo 1 file tên bất kỳ, ví dụ: backlink.js và thêm dòng code thứ 2 vào:

var myVariable = '<a href=\"https:\/\/web1.com\/\" title=\"Tieu de web 1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">web 1<\/a>\n<a href=\"https:\/\/web2.com\/\" title=\"Tieu de web 2\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">web 2<\/a>';
document.write(myVariable); //Thêm đoạn này có ý nghĩa hiển thị dòng HTML ở trên

Bước 4: Upload file backlink.js vào 1 site chính mà bạn hay chỉnh thay đổi nhất và nội dung bên dưới vào tất cả website, mục đích hiển thị ra textlink

<script type='text/javascript' src='webchinh.com/backlink.js'></script>

Chúc các bạn thành công :slight_smile:

Đã sử dụng được, cám ơn các bạn nhiều !