[HN] Em cần tìm 1 bạn Wordpress - từ 2 năm kn, lương từ 17 - 30M; tháng lương 13 + Bonus (ưu tiên biết laravel)

Câu hỏi từ Group FB:
[HN] Em cần tìm 1 bạn Wordpress - từ 2 năm kn, lương từ 17 - 30M; tháng lương 13 + Bonus (ưu tiên biết laravel)
Nguồn: Redirecting...