Hiển thị trọng lượng sản phẩm trên các trang lưu trữ

Để hiển thị trọng lượng sản phẩm WooCommerce trên các trang lưu trữ, bên dưới tiêu đề của sản phẩm, hãy thêm mã này vào tệp chủ đề con của bạn hoặc thông qua một plugin cho phép thêm các chức năng tùy chỉnh, chẳng hạn như plugin Đoạn mã.functions.php

Vui lòng không thêm mã tùy chỉnh trực tiếp vào tệp chủ đề mẹ của bạn vì mã này sẽ bị xóa hoàn toàn khi bạn cập nhật chủ đề.functions.php

WooCommerce 3.0+

/**
* Show product weight on archive pages
*/
add_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item', 'rs_show_weights', 9 );

function rs_show_weights() {

global $product;
$weight = $product->get_weight();

if ( $product->has_weight() ) {
echo '<div class="product-meta"><span class="product-meta-label">Weight: </span>' . $weight . get_option('woocommerce_weight_unit') . '</div></br>';
}
}