Hiển thị một hình ảnh ngẫu nhiên từ thư viện ACF Hình ảnh trong Oxygen Builder

Tôi tạo hộp meta thư viện với trường thư viện ACF và tải hình ảnh lên các trang của mình. Ở giao diện người dùng, tôi sẽ muốn một hình ảnh ngẫu nhiên từ những hình ảnh thư viện đó.

Đây là các bước.

Đoạn mã PHP

Lúc đầu, bạn sẽ sao chép mã PHP sau và dán vào plugin Code Snippet. Hoặc bạn có thể sử dụng plugin Customize Oxygen Builder của tôi và đặt mã bên trong tệp include / helpers.php .
 
/**
 * Getting the random image URL from ACF gallery
 */
function paulc_get_random_image( $acf_field_key ) {
  if( ! function_exists( 'get_field' ) )
    return;
  $getImages = get_field( $acf_field_key );
  $size = 'full';
  if( $getImages ) {
    $totalImages = count( $getImages );
    $randomNumber = rand( 0, ( $totalImages - 1 ) );
    if( $getImages[$randomNumber] )
      return wp_get_attachment_image_url( $getImages[$randomNumber]['id'], $size );
  }
  return; //* return a fallback image url
}