Hiển thị liên kết Tài khoản của tôi trong một tệp mẫu

Hiển thị liên kết đến phần tài khoản người dùng. Nếu người dùng chưa đăng nhập, liên kết sẽ hiển thị ‘Đăng nhập / Đăng ký’ và sử dụng trang đăng nhập / đăng ký. Nếu người dùng đã đăng nhập, liên kết sẽ hiển thị ‘Tài khoản của tôi’ và đưa họ trực tiếp đến tài khoản của họ.

if ( is_user_logged_in() ) {
<a href="<?php echo get_permalink( get_option('woocommerce_myaccount_page_id') ); ?>" title="<?php _e('My Account','woothemes'); ?>"><?php _e('My Account','woothemes'); ?></a>
} 
else {
<a href="<?php echo get_permalink( get_option('woocommerce_myaccount_page_id') ); ?>" title="<?php _e('Login / Register','woothemes'); ?>"><?php _e('Login / Register','woothemes'); ?></a>
}