Hiển thị hình đại diện trước Tên tác giả trong Astra Theme

Bạn có muốn hiển thị hình ảnh tác giả bên cạnh tên tác giả trong vùng meta bài đăng dưới tiêu đề bài đăng trong chủ đề Astra không? Theo mặc định, chỉ tên tác giả chỉ có văn bản hiển thị ở vị trí đó. Tuy nhiên, sử dụng một vài dòng mã có thể giúp bạn thêm hình ảnh tác giả bên cạnh tên tác giả.

Đoạn mã PHP: Thêm hình ảnh tác giả

Trong Bảng điều khiển WordPress, đi tới Appearance> Theme Editor và mở tệp functions.php của chủ đề Astra chid của bạn. Sau đó thêm đoạn mã sau vào cuối. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng plugin đoạn mã để thêm mã tùy chỉnh.

if ( ! function_exists( 'astra_post_author' ) ) {
	/**
	 * Function to get Author of Post
	 *
	 * @param string $output_filter Filter string.
	 * @return html        Markup.
	 */
	function astra_post_author( $output_filter = '' ) {
		ob_start();
		echo '<span '; echo astra_attr( 'post-meta-author', array( 'class' => 'posted-by vcard author',
					'itemtype' => 'https://schema.org/Person',
					'itemscope' => 'itemscope',
					'itemprop' => 'author',
				)
			);
		echo '>';
			// Translators: Author Name. ?>
		<?php
		$output = ob_get_clean();
		return apply_filters( 'astra_post_author', $output, $output_filter );
	}
}
add_filter( 'astra_default_strings', 'wpd_astra_default_strings' );
function wpd_astra_default_strings( $strings ) {
	$strings['string-blog-meta-author-by'] = ''; // removing "by" text
	return $strings;
}