Hiển thị hình ảnh nổi bật của Backstretch trên trang Blog hoặc Trang lưu trữ trong Genesis

Trước tiên, hãy tải lên tệp backstretch.js và theme-script.js trong thư mục js của chủ đề con của bạn.

Đây là tập lệnh của tệp theme-script.js

jQuery(function( $ ){
  $( "main.content .post .entry-image" ).each( function(){
    var post_image = $(this).data( "entry-img" );
    $(this).backstretch([BackStretchImg]=post_image,{duration:3000,fade:750});
  });
});

Thêm mã sau vào tệp functions.php của bạn:

add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_bs_script' );
function enqueue_bs_script() {
wp_enqueue_script( 'backstretch-js', get_bloginfo( 'stylesheet_directory' ) . '/js/backstretch.js', array( 'jquery' ), '1.0.0' );
wp_enqueue_script( 'theme-script-js', get_bloginfo( 'stylesheet_directory' ) . '/js/theme-script.js', array( 'backstretch-js' ), '1.0.0' );
}
add_action('get_header', 'backstretch_featured_image');
function backstretch_featured_image(){
// Loading Backstretch Featured image on Home, blog or archive pages
if( is_home() || is_page_template('page_blog.php') || is_archive() ) :
// Removing Default featured image 
remove_action( 'genesis_entry_content', 'genesis_do_post_image', 8 );
// Adding Featured image above the Post Title
add_action( 'genesis_entry_header', 'genesis_do_bs_post_image', 6 );
endif;
}
function genesis_do_bs_post_image(){
$img = genesis_get_image( array(
'format' => 'src',
'size' => "full",
'context' => 'archive',
'attr' => array ( 'class' => 'alignnone post-image' )
) );
if ( $img )
echo '<div class="entry-image" data-entry-img="'. home_url() . $img.'"></div>' . "\n";
}

Thêm một dòng CSS này vào tệp style.css của bạn

 div.entry-image{ height: 400px; }