Hiện tên người đăng nhập trong trường của Form

Hiện tên người đăng nhập trong trường của Form
0

Chào các bạn, Mình sử dụng đoạn Code để lấy tên của User đăng nhập:

function show_loggedin_function( $atts ) {
	global $current_user, $user_login;
      	get_currentuserinfo();
	add_filter('widget_text', 'do_shortcode');
	if ($user_login) 
		return 'Welcome ' . $current_user->display_name . '!';
	else
		return '<a href="' . wp_login_url() . ' ">Login</a>';
}
add_shortcode( 'show_loggedin_as', 'show_loggedin_function' );

Nó hoạt động tốt khi chèn vào widget hay bài viết theo dạng [show_loggedin_as]
Nhưng khi mình chèn nó vào Input trong Form, thì nó ko hoạt động:

<input name="user" id="u1" type="text" class="field-long" value="[show_loggedin_as]" autocomplete="off"  required=""/>

Nhờ các bạn xem giúp mình với…Thank