Hiện tại em đang quản lý trang web A, có cách nào để làm một cái B tương tự mà chỉ cần load 1 cái là ra chứ không cần setup từ đầu không?

Câu hỏi:
Chào các bác, Hiện tại em đang quản lý trang web A, có cách nào để làm một cái B tương tự mà chỉ cần load 1 cái là ra chứ không cần setup từ đầu không?
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Chào các bác, Hiện tại em đang quản lý trang web A, có cách nào để làm một cái B tương tự mà chỉ cần load 1 cái là ra ...