Hi mọi người, có cách nào thiết lập rate limit trong Cpanel không ạ?

Câu hỏi:
Hi mọi người, có cách nào thiết lập rate limit trong Cpanel không ạ? Làm sao để giới hạn số lượng connection được phép truy cập trên mỗi IP.
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Hi mọi người, có cách nào thiết lập rate limit trong Cpanel không ạ | Facebook