Hi mn cho em hỏi, có plugin nào tạo table bằng các giá trị get api trả về Ví dụ: em có api trả về là Return={row:3, colume1='name', column2='age' } >>> Nó sẽ tạo ra 1 bảng 3 dòng với 2 cột là name, age Em cám ơn

Câu hỏi từ Group FB:
Hi mn cho em hỏi, có plugin nào tạo table bằng các giá trị get api trả về
Ví dụ: em có api trả về là Return={row:3, colume1=‘name’, column2=‘age’ }

Nó sẽ tạo ra 1 bảng 3 dòng với 2 cột là name, age
Em cám ơn
Nguồn: Redirecting...