#Help E dùng hệ thống mail Mautic thì nên dùng plugin nào để tạo popup tải ebook rồi thu email đổ về từ website về Mautic vậy ạ?

Câu hỏi từ Group FB:
#Help
E dùng hệ thống mail Mautic thì nên dùng plugin nào để tạo popup tải ebook rồi thu email đổ về từ website về Mautic vậy ạ?
Nguồn: Redirecting...