GPT AI Power: Content Writer & ChatGPT & Image Generator & PromptBase & WooCommerce Product Writer & AI Training

Câu hỏi:
Plugin này đang đóng đúng ngày hôm nay 2/2/2023 :frowning:
Bác nào có link tải cho em xin với ạ
Thanks all!

Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Plugin này đang đóng đúng ngày hôm nay 2/2/2023 :(

Hình như họ đã có bản cập nhật mới rồi

Bạn có thể down tại đây: https://downloads.wordpress.org/plugin/gpt3-ai-content-generator.zip