[Fix] Xoá đường dẫn cha chuyên mục bài viết plugin Rankmath

Có thể RankMath đã bỏ quên hoặc không muốn sử dụng chức năng này, họ chỉ có cấu hình xoá tên đường dẫn /category/ mà không hề rút gọn tên chuyên mục cấp 2
Mặc định:

https://wordpressvn.com/category/chuyen-muc/

Chức năng Strip Category Base sẽ chuyển thành

https://wordpressvn.com/chuyen-muc-cha/chuyen-muc-con/

Sau khi sử dụng đoạn code bên dưới sẽ trở thành

https://wordpressvn.com/chuyen-muc-1-cap/

Các bạn cần tạo thêm file rank-math.php hoặc chèn trực tiếp vào functions.php trong theme child nội dung như sau:

<?php
/**
 * Remove parent slugs from category post URL
 */

add_filter('term_link', function ($link, $term, $taxonomy) {
    if ( $taxonomy !== 'category' ) {
			return $link;
		}
		$category_base = get_option( 'category_base' );
		if ( empty( $category_base ) ) {
			$category_base = 'category';
		}
    if ( '/' === substr( $category_base, 0, 1 ) ) {
      $category_base = substr( $category_base, 1 );
    }
    $category_base .= '/';
    if (RankMath\Helper::get_settings( 'general.strip_category_base' ) == true) {
      $link = home_url( user_trailingslashit( $category_base . $term->slug ) );
    }
    return preg_replace( '`' . preg_quote( $category_base, '`' ) . '`u', '', $link, 1 );
}, 10, 3);

add_filter( 'rewrite_rules_array', function( $rules) {
  global $wp_rewrite;
  wp_cache_flush();
  if (RankMath\Helper::get_settings( 'general.strip_category_base' ) == true) {
    $category_rewrite = array();
    $category_rewrite['(.+?)-cat/?$'] = 'index.php?category_name=$matches[1]';
    $category_rewrite['(.+?)-cat/'.$wp_rewrite->pagination_base.'/?([0-9]{1,})/?$'] = 'index.php?category_name=$matches[1]&paged=$matches[2]';
    $categories = get_categories(array('hide_empty'=>false));
    if ($categories)
    {
      foreach ($categories as $key => $val)
      {
        $posts = get_posts (array("name" => $val->slug));		
        if (!$posts)
        {
          $category_rewrite['('.$val->category_nicename.')/?$'] = 'index.php?category_name=$matches[1]';
          $category_rewrite['('.$val->category_nicename.')/'.$wp_rewrite->pagination_base.'/?([0-9]{1,})/?$'] = 'index.php?category_name=$matches[1]&paged=$matches[2]';
          $category_rewrite['.+?/('.$val->category_nicename.')/?$'] = 'index.php?category_name=$matches[1]';
          $category_rewrite['.+?/('.$val->category_nicename.')/'.$wp_rewrite->pagination_base.'/?([0-9]{1,})/?$'] = 'index.php?category_name=$matches[1]&paged=$matches[2]';
        }
      }
    }
    return $category_rewrite + $rules;
  }
});

Nếu bạn thấy hay hãy Donate hoặc click vào các link affilite để ủng hộ Diễn đàn nhé.

Vui lòng để nguồn tác giả: WPVNTEAM tại WordPressVN