Fix lỗi Xampp không hoạt động

 1. Copy your all old databases from old to newly installed Xampp under this dir

C:\xampp\mysql\data\

 1. Copy these below files from new xampp (C:\xampp\mysql\data) and keep back up

ib_logfile0, ib_logfile1 and ibdata1

 1. Similarly copy and replace ib_logfile0, ib_logfile1 and ibdata1 from old xampp to new xampp
 2. If previous Db has crushed or error like mysqld.exe has stopped working use below 2 lines inside my.ini file of mysql[mysqld]

innodb_force_recovery = 2

innodb_file_per_table=1

 1. Restart Apache and MYSQL and go to PHPMyadmin to export your previous database.
 2. finally replace your back up ib_logfile0, ib_logfile1 and ibdata1 that was taken bakup previously

Lỗi các port Mysql trên Xampp

 1. Đổi tên thư mục C:\xampp\mysql\data thành C:\xampp\mysql\data_old (bạn có thể sử dụng bất kỳ tên nào)
 2. Tạo một thư mục mới C:\xampp\mysql\data
 3. Sao chép nội dung nằm trong thư mục C:\xampp\mysql\backup mới C:\xampp\mysql\data
 4. Sao chép tất cả các thư mục cơ sở dữ liệu của bạn vào C:\xampp\mysql\data_old ( C:\xampp\mysql\data bỏ qua các thư mục mysql, performance_schema và phpmyadmin từ C:\xampp\mysql\data_old )
 5. Cuối cùng sao chép tệp ibdata1 từ C:\xampp\mysql\data_old và thay thế nó trong C:\xampp\mysql\data thư mục
 6. Bây giờ Bắt đầu MySQL từ bảng điều khiển XAMPP