FileSearch tìm kiếm nhanh chóng & dễ dàng

FileSearch là một chương trình phần mềm miễn phí để tìm kiếm các tập tin trên PC hoặc ổ đĩa mạng của bạn.

Nó là một tiện ích miễn phí cho cả mục đích sử dụng cá nhân và thương mại.

Các chức năng chính:

  • Tất cả các thuộc tính tập tin NT được lập thành văn bản
  • Phạm vi kích thước tập tin
  • Phạm vi ngày và / hoặc thời gian tạo tập tin
  • Phạm vi của tập tin ngày và / hoặc lần sửa đổi cuối cùng
  • Phạm vi tập tin được truy cập lần cuối / thời gian
  • Nội dung của tập tin có hỗ trợ mã hóa ASCII, Unicode và UTF-8
  • Tìm kiếm các tập tin một cách đệ quy trong tất cả các thư mục con của một đường dẫn nhất định

Download: http://3nitysoftwares.com/index.php/en/portfolio/filesearch