Em khai báo site map được mấy hôm nhưng những bài viết trên trang khi tìm cú pháp site:domain vẫn không hiện. Làm sao để google có thể thấy những bài viết đó ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Em khai báo site map được mấy hôm nhưng những bài viết trên trang khi tìm cú pháp site:domain vẫn không hiện.
Làm sao để google có thể thấy những bài viết đó ạ
Nguồn: Redirecting...