Em dùng Source JavaScript + Css + HTML chạy trong Visual Studio Code thì được.Mà lên 000webhost thì lại bị lỗi như thế này.