Em đang sử dụng 1 site xenforo 2.2.6, muốn addon leech auto bài viết của site tin tức về games (Site đó có rss feed), có bác nào viết được inbox em giá và thời gian làm luôn ạ, em cảm ơn

Câu hỏi từ Group FB:
Em đang sử dụng 1 site xenforo 2.2.6, muốn addon leech auto bài viết của site tin tức về games (Site đó có rss feed), có bác nào viết được inbox em giá và thời gian làm luôn ạ, em cảm ơn
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ : Em đang sử dụng 1 site xenforo 2.2.6, muốn addon leech auto bài viết của site tin tức về games (Site đó có rss feed), có bác nào viết được inbox em giá và thời gian làm luôn ạ, em cảm ơn