Em đang mắc đoạn này, ai có giải pháp gì không ạ? Phân quyền mỗi user được quản lý 1 Page theo chỉ định và mỗi user được đăng sản phẩm, chỉnh sửa, xóa sản phẩm trong category woo được chỉ định.

Em đang mắc đoạn này, ai có giải pháp gì không ạ? Phân quyền mỗi user được quản lý 1 Page theo chỉ định và mỗi user được đăng sản phẩm, chỉnh sửa, xóa sản phẩm trong category woo được chỉ định.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Em đang mắc đoạn này, ai có giải pháp gì không ạ?
Phân quyền mỗi user được quản lý 1 Page theo chỉ định và mỗi user được đăng sản phẩm, chỉnh sửa, xóa sản phẩm trong category woo được chỉ định.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/644486106252284/