Em đã mua domain ở pavietnam và trỏ lên hosting nhưng không biết cách nào để sử dụng

Câu hỏi:
Em đã mua domain ở pavietnam và trỏ lên hosting nhưng không biết cách nào để sử dụng xuất từ wordpress ra thành trang web để xem được. Mọi người ai biết chỉ em với ạ :face_holding_back_tears:
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Em đã mua domain ở pavietnam và trỏ lên hosting nhưng không biết cách nào để sử dụng xuất từ wordpress ra thành trang web đ...