Em cần tìm code đếm ngược hiện link hoặc kiểu hiện pass ạ

Câu hỏi:
Em cần tìm code đếm ngược hiện link hoặc kiểu hiện pass ạ :smiley:
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Em cần tìm code đếm ngược hiện link hoặc kiểu hiện pass ạ :D