Công ty đang cần thiết kế website các trang và các chức năng theo khung microsite

Câu hỏi:
Công ty đang cần thiết kế website các trang và các chức năng theo khung microsite sau: Cam Guinness_Khung microsite - Google Trang tính
Yêu cầu: